Polityka prywatności

 1. Wszelkie zwroty użyte w niniejszym dokumencie należy odnosić do definicji zawartej w Regulaminie świadczenia usług droga elektroniczną Usługodawcy tj. POLISA GRUPOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Bielsku Białej,
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców Serwisu jest Usługodawca.
 3. Usługodawca zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ich przetwarzania następuje:
  1. w celu realizacji usług objętych niniejszą umową, także w przyszłości;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. a), jest ustawowe uprawnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między Usługodawcą, a Użytkownikiem. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych osobowych.
 7. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 8. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika:
  1. imię i nazwisko, nazwę firmy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  2. numer Identyfikacji Podatkowej;
  3. adres, w tym adres e-mail, telefon, fax;
  4. Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania również innych niż te wskazane powyżej danych osobowych Użytkowników, które niezbędne są do świadczenia danej usługi. W taki przypadku dane te będę każdorazowo oznaczane jako dane niezbędne do świadczenia danej usługi.
 9. Użytkownik udostępnia swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę na potrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy oraz jego partnerów handlowych.
 10. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 11. Użytkownikom przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych osobowych;
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w Regulaminie;
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres siedziby Usługodawcy wskazany w Regulaminie,
 12. Po zakończeniu korzystania z usług przez Użytkownika, Usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych, za wyjątkiem tych danych, które są:
  1. dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub umowy,
  2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług.
 13. Usługodawca usunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Użytkownika oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej i system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik (anonimizacja danych), chyba że Użytkownik wyrazi zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.