Klauzula Informacyjna

Informacja o przetwarzaniu Pana/ Pani danych osobowych przez Ubezpieczającego

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Ubezpieczający tj. Polisa Grupowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Warszawska 153, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534249 (zwanym dalej Administratorem lub Ubezpieczającym). Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: biuro@polisagrupowa.pl, telefonicznie pod nr +48 604269575 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe:
  2.1. w celu przystąpienia lub wystąpienia z Umowy Ubezpieczenia, wykonania Umowy Ubezpieczenia, zmiany Umowy Ubezpieczenia, a także w celu wykonywania przez PWS Konstanta S. A. z siedzibą w Bielsku - Białej czynności brokerskich w zakresie Umowy Ubezpieczenia zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy brokerskiej zawartej z Ubezpieczającym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2.2. w celach analitycznych, w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);
  2.3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w przypadku przystąpienia przez Pana/Panią do Umowy Ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2.4. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zawarcia i wykonania Umowy Ubezpieczenia, a także po jej rozwiązaniu jeżeli przetwarzanie danych będzie uzasadnione w inny sposób.
 4. Odbiorcy danych. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli podmiotom, z którymi Ubezpieczający współpracuje, w tym zakładom ubezpieczeń, podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz zakładów ubezpieczeń, PWS Konstanta S. A. z siedzibą w Bielsku - Białej, a także brokerom współpracującym z PWS Konstanta S.A. Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, eksperckie, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód. Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:
  5.1 prawo do wycofania zgody (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda);
  5.2 prawo dostępu do swoich danych;
  5.3 prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  5.4 prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  5.5 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5.6 prawo przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
  5.7 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych jest konieczne do przystąpienia i wykonywania Umowy Ubezpieczenia, a także wykonywania umowy brokerskiej łączącej Ubezpieczającego i PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, a bez podania danych osobowych nie jest możliwe przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia oraz wykonywanie umowy brokerskiej łączącej Ubezpieczającego i PWS Konstanta S.A.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.