Regulamin Produktowy "Programu OC dla Lekarzy - Produkt PZU S.A. 1/2019

§ 1
Definicje
Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, mają następujące
znaczenie:
1.
Wniosek ubezpieczeniowy przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia lub Formularz zmian na Polisie, według
wzoru opracowanego przez Zakład Ubezpieczeń obowiązującego dla Umowy Ubezpieczenia, składana do
Organizatora w celu przystąpienia przez Uczestnika do Umowy Ubezpieczenia, albo dokonania zmian
danych Uczestnika objętego ochroną ubezpieczeniową przez Zakład Ubezpieczeń, zgodnie z warunkami
Umowy Ubezpieczenia i OWU;
2.
Dokumenty Ubezpieczenia – Potwierdzenie/Polisa, OWU, Wniosek;
3.
Lekarz – osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, albo
ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 125 z późn. zm.);
a. osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej tj. lekarze nie zrzeszeni w Izbie, którzy dotychczas korzystali
z usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego w ramach programu ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej lekarzy i innych zawodów medycznych - wg wykazu stanowiącego Załącznik nr 2 do
niniejszego Programu;
b. lekarze prowadzący praktykę lekarską na terenie Izby, a nie zrzeszeni w Izbie .
c. członkowie Izby wykonujący zawód medyczny w formie:
i. jednoosobowej działalności gospodarczej jako indywidualna praktyka lekarska,
indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna
specjalistyczna praktyka lekarska, indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska
wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub
indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem,
ii. spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka lekarska,
iii. w zakresie ubezpieczenia dobrowolnego pozostałe osoby posiadające prawo
wykonywania zawodu lub niepełne prawo wykonywania zawodu lekarza.
4.
Organizator PWS KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, 43-300
Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w
Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190,
posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, posiadająca numer NIP 937–
000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod
numerem 00000092/U, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516
na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz zezwolenie Ministra Finansów z dnia
5 kwietnia 1995 r. o numerze 21 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji, adres
poczty elektronicznej:
[email protected] , nr telefonu +48 33 815 70 53
5.
OWU -
5.1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)
5.2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019r., poz. 866)

2
5.3. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ LEKARZY ustalone uchwałą nr
UZ/427/2016 z dnia 24 października 2016 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami
ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
5.4. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU NNW ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego
Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.
5.5. Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Ochrony Prawnej dla lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych osób fizycznych
wykonujących świadczenia zdrowotne zatwierdzonych uchwałą nr 01/06/03/2018 Zarządu InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z dnia 6 marca 2018 roku.
6. Potwierdzenie/Polisa/Certyfikat – Dokument Ubezpieczenia potwierdzający zawarcie Umowy
Ubezpieczenia;
7.
Program – program lojalnościowy stworzony i realizowany przez Organizatora pod nazwą „Program OC
dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019”, którego zasady funkcjonowania określa niniejszy Regulamin oraz
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
8.
Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady działania Programu, w tym określający prawa i
obowiązki Organizatora oraz Uczestnika, wraz z załącznikami (Formularz Przystąpienia do Programu
stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, Formularz Odstąpienia od Programu stanowiący Załącznik nr 2
do Regulaminu, Formularz Wystąpienia z Programu stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu);
9.
Serwis – program internetowy służący Uczestnikom do uzyskiwania informacji o Organizatorze, Programie,
Dokumentach Ubezpieczenia oraz posiadający funkcjonalności wskazane w Regulaminie świadczenia usług
drogą elektroniczną;
10.
Ubezpieczający – Izba Lekarska lub Ubezpieczony w zależności od przynależności do Izby Lekarskiej :
12.1. Opolska Izba Lekarska ul. Grunwaldzka 23, 45-054 Opole, numer REGON 004500550
12.2. Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie ul. Generała Józefa Zajączka 5, 42-200 Częstochowa, numer
REGON 151989778
11.
Ubezpieczony – Uczestnik, który przystąpił do Umowy Ubezpieczenia i w stosunku do którego jest
udzielana ochrona ubezpieczeniowa przez Zakład Ubezpieczeń na podstawie Umowy Ubezpieczenia;
12.
Uczestnik – osoba fizyczna, która przystąpiła do Programu; Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która
spełnia warunki określone w § 3 niniejszego Regulaminu;
13.
Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana przez Ubezpieczającego na rzecz Uczestników,
za pośrednictwem Organizatora, z Zakładem Ubezpieczeń; przystępowanie do Umowy Ubezpieczenia,
występowanie z Umowy Ubezpieczenia, odstępowanie od Umowy Ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron
Umowy Ubezpieczenia oraz Ubezpieczonych, a także przedmiot, zakres, warunki Umowy Ubezpieczenia, w
tym sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Zakładu
Ubezpieczeń oraz warunki wypłaty świadczenia z Umowy Ubezpieczenia, początek, zawieszenie,
zakończenie i wznowienie ochrony ubezpieczeniowej uregulowane są poza niniejszym Regulaminem w
Dokumentach Ubezpieczenia;
14.
Zakład Ubezpieczeń
14.1. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24, 00-133
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000009831 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer NIP: 526-025-10-49, kapitał zakładowy
opłacony w całości w wysokości 86 352 300 zł.
14.2. Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w
Warszawie, ul. Noakowskiego 22 I Oddział w Katowicach ul. Misjonarzy Oblatów 11 , 40-129
Katowice
§ 2
Program

3
1. Uczestnictwo w Programie umożliwia przystąpienie przez Uczestnika do Umowy Ubezpieczenia.
2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
3. Świadczenia Organizatora wynikające z Regulaminu posiadają charakter usług ciągłych i mogą być
wykonywane przez Organizatora osobiście lub powierzone do wykonania osobom trzecim.
§ 3
Warunki uzyskania członkostwa w Programie
1. Uczestnikiem może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
1.1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
1.2. jest Lekarzem,
1.3. jest zainteresowana przystąpieniem do Ubezpieczenia
§ 4
Zasady przystąpienia do Programu
1. Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu spełniająca warunki uzyskania członkostwa w
Programie, o których mowa w § 3 zapoznaje się z treścią wyświetlaną w Serwisie, a w szczególności z
treścią:
1.1. niniejszego Regulaminu wraz Załącznikami (w tym z treścią Formularza Przystąpienia do Programu
stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, Formularza Odstąpienia od Programu stanowiącego Załącznik
nr 2 do Regulaminu, Formularza Wystąpienia z Programu stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu),
1.2. Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z Załącznikami,
1.3. Treścią oświadczeń obligatoryjnych (obowiązkowych)
1.4. OWU oraz Postanowieniami Umowy
2. Treści, o których mowa w § 4 ust 1 udostępnione zostają przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu,
a na odrębny wniosek złożony pisemnie do Organizatora przesłany na adres: PWS Konstanta S.A.,
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała - w formie papierowej lub elektronicznej.
3. Po zapoznaniu się z treściami, o których mowa w § 4 ust. 1, jeśli osoba w dalszym ciągu jest zainteresowana
przystąpieniem do Programu, zakłada konto w Serwisie. Założenie konta w Serwisie następuje poprzez
wypełnienie przez osobę zainteresowaną wszystkich danych obligatoryjnych (obowiązkowych) oraz
złożenie oświadczeń obligatoryjnych (obowiązkowych), niezbędnych do wygenerowania z Serwisu Wniosku
przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia.

4. Dane obligatoryjne (obowiązkowe) i oświadczenia obligatoryjne (obowiązkowe), o których mowa w ust. 3
powyżej obejmują:
4.1. Określenie przez Lekarza sposobu wykonywanych świadczeń medycznych (z praktyką lekarską lub bez
praktyki lekarskiej)
4.2. wskazanie właściwej dla Lekarza Izby Lekarskiej;
4.3. wskazanie przez Lekarza rodzaju wykonywanej specjalizacji
4.4.
4.5.
wskazanie wariantu oferty ubezpieczenia (Wariantu ubezpieczenia określone w Polisie);
określenie stanowiska wobec możliwości poszerzenia zakresu ubezpieczenia
4.6. imienia i nazwiska Lekarza, numeru PESEL Lekarza lub daty urodzenia Lekarza (jeżeli Lekarz nie
posiada numeru PESEL), numer Prawa Wykonywania Zawodu, Nazwa Praktyki Lekarskiej, REGON ,
adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu komórkowego;
4.7. złożenie oświadczeń o spełnianiu warunków określonych dla Lekarza w § 3;
4.8. złożenie oświadczeń obligatoryjnych (obowiązkowych) potwierdzających: zapoznanie się, zrozumienie i
zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, treści Regulaminu świadczenia usług drogą

elektroniczną, OWU, a także złożenie pozostałych oświadczeń obligatoryjnych (obowiązkowych), w tym
oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora, według treści
wyświetlonej w Serwisie.

4
5. Uczestnikowi, który przystąpił do Programu poprzez Serwis, nadawany jest indywidualny login do jego
konta w Serwisie, stanowiący ciąg ośmiu znaków numerycznych i odpowiadający podanemu przez
Uczestnika podczas rejestracji do Serwisu numerowi jego telefonu.
6. Uczestnik może utworzyć tylko jedno konto w Serwisie związane z uczestnictwem w Programie.
7. Organizator przesyła Uczestnikowi potwierdzenie przystąpienia do Programu w formie wiadomości email
na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w Serwisie.
8. W wyjątkowych uzasadnionych wypadkach, Organizator może umożliwić przystąpienie do Programu w
sposób inny, niż opisany w powyższych ust. 1 - ust. 4, na odrębny wniosek złożony do Organizatora, pod
warunkiem podania przez tą osobę wszystkich danych obligatoryjnych (obowiązkowych) oraz złożenia
wszystkich oświadczeń obligatoryjnych (obowiązkowych) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a
w szczególności poprzez złożenie Formularza Przystąpienia do Programu stanowiącego Załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu oraz Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia - złożonych w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. W takim wypadku Uczestnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przystąpienia do Programu w formie pisemnej lub w formie
wiadomości email przesłanej na adres podany w złożonym Formularzu Przystąpienia do Programu. Druk
Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia udostępniany jest przez Organizatora na odrębny
wniosek złożony w formie wiadomości email przesłanej na adres:
[email protected],
[email protected], lub pisemnie na adres: PWS Konstanta S.A., ul. Warszawska 153, 43-300
Bielsko – Biała.
§ 5
Pozostałe zasady uczestnictwa w Programie
1. Uczestnik może w każdym czasie uzyskać informację od Organizatora o treściach wskazanych w §4 ust. 1
oraz o jego indywidualnym loginie, jeżeli został mu nadany, o dacie przystąpienia do Programu, wysyłając
do Organizatora w tym zakresie wniosek e-mail na adres: :
[email protected],
[email protected] lub wniosek w formie pisemnej skierowany na adres: PWS Konstanta S.A., ul.
Warszawska 153, 43 – 300 Bielsko – Biała. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, przesyłane
są Uczestnikowi w formie wiadomości email lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Uczestnika
wskazany Organizatorowi.
2. Uczestnik jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych i pełnych danych i informacji oraz do
złożenia prawdziwych oświadczeń, a zwłaszcza do podania prawdziwych i pełnych danych i informacji oraz
do złożenia prawdziwych oświadczeń w Serwisie, w Formularzu Przystąpienia do Programu (Załącznik nr 1
do Regulaminu), w Formularzu Odstąpienia od Programu (Załącznik nr 2 do Regulaminu), w Formularzu
Wystąpienia z Programu (Załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz w Deklaracji przystąpienia do Umowy
Ubezpieczenia i Formularzu zmian na Polisie. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub
niepełnych, wszelkie tego skutki ponosi Uczestnik.
3. W przypadku zmiany danych podanych przez Uczestnika Organizatorowi w Serwisie, Uczestnik
zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia tej zmiany, zgłosić zmianę w formie
pisemnej, aby administrator danych mógł zaktualizować dane wprowadzone przez niego do Serwisu w
zakładce „Twoje Konto”, „Twoje dane”.
4. Jeżeli Uczestnik przystąpił do Programu w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 8, w przypadku zmiany danych
podanych przez Uczestnika Organizatorowi w Formularzu Przystąpienia do Programu, o którym mowa w §
4 ust. 8, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o tych zmianach niezwłocznie, nie później
niż w terminie 7 dni od dnia tej zmiany, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przesyłając pismo na
adres: PWS Konstanta S.A., ul. Warszawska 153, 43 – 300 Bielsko – Biała.
5. Zmiana danych i oświadczeń zawartych we Wniosku przystąpienia do Ubezpieczenia lub w certyfikacie
wymaga złożenia odrębnego oświadczenia przez Uczestnika zgodnie z wymogami OWU i powinna zostać
dokonana za pośrednictwem Organizatora.

5
6. Uczestnik ma prawo odstąpić od Programu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez
ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
to jest od dnia przystąpienia przez Uczestnika do Programu, o którym mowa w § 6 ust. 1. Aby skorzystać z
prawa odstąpienia od Programu, Uczestnik musi poinformować Organizatora (PWS Konstanta S.A. z
siedzibą w Bielsku – Białej) o swojej decyzji o odstąpieniu od Programu w drodze jednoznacznego
oświadczenia w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma na adres: PWS Konstanta S.A., ul. Warszawska
153, 43-300 Bielsko – Biała. Uczestnik może skorzystać z wzoru Formularza Odstąpienia od Programu
stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do
odstąpienia od Programu, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania
przysługującego Uczestnikowi prawa odstąpienia od Programu przed upływem terminu do odstąpienia od
Programu.
7. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827 z późn.
zm.), w chwili odstąpienia przez Uczestnika od Programu, wygasa w stosunku do tego Uczestnika ochrona
ubezpieczeniowa udzielana temu Uczestnikowi na podstawie Umowy Ubezpieczenia. Organizator informuje
Zakład Ubezpieczeń o odstąpieniu przez Uczestnika od Programu.
8. Przystępując do Programu, Uczestnik oświadcza nadto, że żąda rozpoczęcia świadczenia usług na jego rzecz
przez Organizatora przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od Programu, zgodnie z art. 21
ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
§ 6
Zasady trwania i ustania członkostwa w Programie
1. Członkostwo w Programie rozpoczyna się od dnia przystąpienia do Programu. Przystąpienie do Programu
następuje w dniu utworzenia konta w Serwisie, a w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 8 w dniu przesłania
przez Organizatora potwierdzenia przystąpienia do Programu. O fakcie i dacie przystąpienia do Programu,
Organizator informuje Uczestnika zgodnie z § 4 ust. 7 albo ust. 8. W razie wątpliwości, uznaje się, że umowa
pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem została zawarta w dniu przystąpienia do Programu, o którym
mowa w niniejszym ust. 1 w miejscu prowadzenia działalności przez Organizatora, to jest w Bielsku – Białej,
przy ul. Warszawskiej 153.
2. Członkostwo w Programie trwa do 12 miesięcy.
3. Członkostwo w Programie wygasa:
3.1. w dniu zakończenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do Uczestnika z tytułu Umowy
Ubezpieczenia, to jest w dniu zakończenia udzielania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z Umową
Ubezpieczenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zakończenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń
w stosunku do Uczestnika z powodu jej nieprzedłużenia, pod warunkiem, że odpowiedzialność Zakładu
Ubezpieczeń zostanie wznowiona w stosunku do tego Ubezpieczonego zgodnie z postanowieniami Umowy
Ubezpieczenia, uznaje się, że Członkostwo w Programie nie wygasa;
3.3. w przypadku śmierci Uczestnika,
3.4. w przypadku wszystkich Uczestników - wraz z zakończeniem działania Programu,
3.5. w przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa w Programie –
Uczestnik, który nie jest zainteresowany członkostwem w Programie, w każdym czasie może złożyć
oświadczenie o wypowiedzeniu członkostwa w Programie; oświadczenie o wypowiedzeniu, złożone w
formie pisemnej pod rygorem nieważności, Uczestnik przesyła na adres: PWS Konstanta S.A.,
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała z dopiskiem „Wystąpienie z Programu”; Uczestnik może
skorzystać z wzoru Formularza Odstąpienia od Programu stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu,
jednak nie jest to obowiązkowe; Członkostwo w Programie wygasa z dniem określonym w oświadczeniu,
nie wcześniej jednak, niż w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia oświadczenia na adres wskazany
powyżej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt. 3.1. – pkt. 3.4,
3.6 w przypadku nie przystąpienia przez Uczestnika do Umowy Ubezpieczenia jako Ubezpieczony – po upływie
3 miesięcy od dnia przystąpienia do Programu.

6
§ 7
Zakończenie funkcjonowania Programu
1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia działania Programu. Uczestnicy zostaną poinformowani o
tym fakcie przez Organizatora nie później, niż na 1 miesiąc przed zakończeniem działania Programu.
2. Zakończenie działania Programu nie powoduje automatycznego zakończenia odpowiedzialności Zakładu
Ubezpieczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia w stosunku do danego Uczestnika, a ochrona udzielana jest i
kończy się zgodnie z postanowieniami Dokumentów ubezpieczenia.
§ 8
Ubezpieczenie
1. Przystępowanie do Umowy Ubezpieczenia, występowanie z Umowy Ubezpieczenia, odstępowanie od
Umowy Ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron Umowy Ubezpieczenia oraz Ubezpieczonych, a także
przedmiot, zakres, warunki Umowy Ubezpieczenia, w tym sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności,
wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń, warunki wypłaty świadczenia (w tym
odszkodowania) z Umowy Ubezpieczenia, początek, zawieszenie, zakończenie i wznowienie ochrony
ubezpieczeniowej i inne postanowienia Umowy Ubezpieczenia zostają określone poza niniejszym
Regulaminem w Dokumentach Ubezpieczenia i w przepisach powszechnie obowiązującego prawa mających
zastosowanie.
2. Treść Potwierdzenia/Polisy oraz OWU udostępniana jest Uczestnikom przez Organizatora za pośrednictwem
Serwisu z możliwością jej wyświetlenia, zapisania na dysku twardym komputera oraz wydrukowania.
3. Na odrębny pisemny wniosek Uczestnika złożony na adres: PWS Konstanta S.A., ul. Warszawska 153, 43-
300 Bielsko – Biała, Organizator przesyła Uczestnikowi treść Potwierdzenia/Polisy lub OWU w formie
papierowej lub w formie wiadomości email na adres podany przez Uczestnika w Serwisie lub w Formularzu
Przystąpienia do Programu w wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 8.
4. Uczestnik może korzystać z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń na podstawie
Umowy Ubezpieczenia wyłącznie w okresie członkostwa w Programie, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust.
2.
5. W przypadku osób, o których mowa w § 3 przystąpienie do Ubezpieczenia jest możliwe wyłącznie wraz z
przystąpieniem do Programu. Możliwość przystąpienia do Programu dla osób spełniających warunki
określone w § 3 nie jest limitowana w czasie, przez cały okres funkcjonowania Programu.
§ 9
Opłata za uczestnictwo i składka ubezpieczeniowa
1. Członkostwo w Programie jest wolne od opłat, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2 – ust. 3. Zgodnie z
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z
2015 r., poz. 1844 z późn. zm.), w ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu
grupowym, którym jest Umowa Ubezpieczenia, Ubezpieczający nie może otrzymywać wynagrodzenia lub
innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub
czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia. Powyższe nie wyklucza możliwości
zobowiązania się przez Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego do finansowania kosztu składki
ubezpieczeniowej, o czym mowa w ust. 2.
2. Uczestnik zobowiązuje się wobec Ubezpieczającego, że zapłaci składkę ubezpieczeniową z góry za każdy
okres trwania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do tego Uczestnika w ramach Umowy
Ubezpieczenia, w wysokości zadeklarowanej przez Uczestnika w Deklaracji przystąpienia do Umowy
Ubezpieczenia w którym ma być́ udzielana ochrona ubezpieczeniowa przelewem w terminie do 7 dni od daty
przystąpienia do ubezpieczenia na nr konta wskazany na Potwierdzeniu/Polisie.
3. Zapłata, o której mowa w ust. 2 nastąpi na rachunek bankowy wskazany Uczestnikowi na
Potwierdzeniu/Polisie przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania

7
rachunku bankowego, o którym mowa w niniejszym ustępie, pełną kwotą składki ubezpieczeniowej, o której
mowa w ust. 2.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w Programie oraz zastrzeżenia, co do niezgodności
funkcjonowania Programu z niniejszym Regulaminem, Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości
email na adres:
[email protected] lub pisemnie na adres: PWS Konstanta S.A., ul. Warszawska 153,
43-300 Bielsko – Biała, z dopiskiem „Reklamacja Programu”.
2. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji i zawiadamia Uczestnika
o sposobie rozpatrzenia reklamacji przesyłając, bezpośrednio po rozpatrzeniu reklamacji, informację o
sposobie jej rozpatrzenia w formie wiadomości email lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny
Uczestnika wskazany w złożonej reklamacji lub w Serwisie, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 8 –
w Formularzu Przystąpienia do Programu.
3. Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach
marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora, jednak nie jest to
obowiązkowe.
4. Uczestnik może wyrazić zgodę na świadczenie przez Organizatora usługi w zakresie newslettera na zasadach
określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich
danych oraz ich poprawiania, a także żądanie zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych.
6. Uczestnik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym
momencie przesyłając oświadczenie w tym zakresie na adres email:
[email protected] lub przesyłając
oświadczenie w formie pisemnej na adres: PWS Konstanta S.A., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko –
Biała.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie treści
Regulaminu oraz nowa treść Regulaminu zostaną udostępnione Uczestnikom w Serwisie na stronie
internetowej www.polisagrupowa.pl i zostaną przesłane przez Organizatora Uczestnikom w formie
wiadomości email podany w Serwisie przez Uczestnika, albo na adres korespondencyjny Uczestnika
wskazany w Serwisie lub w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 8 - w Formularzu Przystąpienia do
Programu.
8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 Regulaminu, Uczestnik, który nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany
Regulaminu, o których mowa w ust. 7, ma prawo wypowiedzieć członkostwo w Programie w terminie
jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji o wprowadzonej zmianie Regulaminu. Domniemuje się, że
Uczestnik otrzymał informację o wprowadzonej zmianie Regulaminu w chwili przesłania do Uczestnika
wiadomości email w taki sposób, żeby Uczestnik mógł się zapoznać z jego treścią lub w przypadku przesłania
informacji w formie pisemnej – w chwili gdy informacja ta doszła do Uczestnika w taki sposób, że mógł on
zapoznać się z jej treścią, jeżeli informacja o wprowadzonej zmianie Regulaminu została wysłana na adresy
Uczestnika wskazane zgodnie z ust. 7. Jeżeli Uczestnik nie złoży w powyższym terminie oświadczenia o
wypowiedzeniu członkostwa w Programie, jest to jednoznaczne z akceptacją zmian w treści Regulaminu.
9. Zmiany Regulaminu w zakresie informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) wymagają porozumienia Organizatora i
Uczestnika. Organizator, wraz z informacją o zmianie treści Regulaminu oraz nowej treści Regulaminu, o
których mowa w ust. 6, przesyła Uczestnikowi informację o zakresie zmian, o których mowa w niniejszym
ust. 9 wraz z Formularzem Akceptacji Zmian. Zmiany, o których mowa w niniejszym ust. 9 wiążą
Organizatora i Uczestnika, jeżeli Uczestnik zaakceptuje zmiany przesyłając Organizatorowi wypełniony i
podpisany Formularz Akceptacji Zmian.
10. Zmiana lub uzupełnienie Umowy Ubezpieczenia nie stanowi zmiany Regulaminu.
11. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2019 r.


Bielsko-Biała 30.11.2019
Organizator


Załącznik nr 1 do Regulaminu „Programu OC dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019”
Adresat:
PWS Konstanta S.A.
ul. Warszawska 153,
43 – 300 Bielsko – Biała
Wniosek Przystąpienia
do Programu
OC dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019

*

Nazwa właściwej dla Lekarza Izby Lekarskiej
Część I
Wnioskuję o przystąpienie do „Programu OC dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019”:
(dzień- miesiąc- rok)
na warunkach określonych w Regulaminie Programu OC dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019”, z którego
treścią zapoznałem
(-łam) się i Regulamin ten akceptuję.
Oświadczam nadto, że żądam rozpoczęcia świadczenia usług na moją rzecz przez Organizatora przed upływem
14 – dniowego terminu do odstąpienia od Programu, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
Jednocześnie deklaruję przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia, zgodnie z Deklaracją przystąpienia do Umowy
Ubezpieczenia zawartej przez Izbę Lekarską ………………………………. z Powszechnym Zakładem
Ubezpieczeń S.A.
Część II
Wniosek ubezpieczeniowy OC Lekarza z dnia……………..

UBEZPIECZONY
Imię Nazwisko
Nazwa praktyki lekarskiej
NIP REGON
Nr rejestrowy praktyki PESEL
Adres
Nr telefonu Adres mailowy
Mam praktykę lekarską Nie mam praktyki lekarskiej
Wybrana Izba Lekarska
Specjalizacje Faktycznie wykonywane specjalizacje Grupa

- -Czy wykonujesz zabiegi chirurgiczne, endoskopowe, lub z zakresu
radiologii interwencyjnej lub wymagające uzyskania od pacjenta (lub
uprawnionej osoby) zgody na przeprowadzenie zabiegu w formie
pisemnej?
Pytanie tylko dla grupy III
Okres ubezpieczenia
Suma gwarancyjna oc obowiązkowego
Suma gwarancyjna oc nadwyżkowego
Suma gwarancyjna oc dobrowolnego
Składka do zapłaty
Sposób płatności
Wybrany wariant ubezpieczenia
Oświadczenia obligatoryjne(obowiązkowe)
Oświadczam, że zapoznałem/am się, zrozumiałem/am i akceptuję treść Regulamin Świadczenia Usług Drogą
Elektroniczną
Oświadczam, że zapoznałem/am się, zrozumiałem/am i akceptuję treść Regulamin Programu
Akceptuję Oświadczenia obligatoryjne
Zapoznałem się OWU oraz Postanowieniami Dodatkowymi
Oświadczenia fakultatywne (nieobowiązkowe)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej promującej usługi wskazanych wyżej podmiotów
przesłanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Tak, chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać oferty specjalne
WARIANT UBEZPIECZENIA
DODATKOWE OPCJE UBEZPIECZENIA

Część III
Oświadczenia obligatoryjne do Programu OC dla Lekarzy - Produkt PZU S.A. 1/2019
1. udzielam PWS Konstanta S.A. zgody na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach związanych z uczestnictwem w
„Programie OC dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019”, a w szczególności w niniejszym Formularzu Przystąpienia, a ponadto wskazanych w
dokumentach związanych z Umową Ubezpieczenia zawartą przez Odpowiednią Izbę Lekarską (zwaną dalej Ubezpieczającym) z Powszechnym
Zakładem Ubezpieczeń S.A. (dalej Umowa Ubezpieczenia), a w szczególności we Wniosku Przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia, Formularzu
zmian na Polisie, a także w Serwisie informacyjno-transakcyjnym o nazwie „Konto Klienta” wyświetlanym na stronie internetowej
www.polisagrupowa.pl oraz akceptuję, że przetwarzanie tych danych osobowych jest konieczne do przystąpienia do i realizacji „Programu OC dla
Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019”, oraz do zawarcia lub wykonywania Umowy Ubezpieczenia bądź umowy brokerskiej łączącej Ubezpieczającego i
PWS Konstanta S. A. z siedzibą w Bielsku – Białej (dalej umowa brokerska); zgoda, o której mowa w niniejszym punkcie nie dotyczy danych, o których
mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 92 ze zm.);
2. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych wskazanych powyżej zakładom ubezpieczeń, osobom działającym w imieniu lub na rzecz
zakładów ubezpieczeń, osobom działającym w imieniu lub na rzecz PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej - w celu przystąpienia do i
realizacji „Programu OC dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019” oraz w celu zawarcia lub wykonywania Umowy Ubezpieczenia lub umowy
brokerskiej
;

3.
3.1.
Oświadczam, że zostałem (-łam) poinformowany (-na):
że administratorem moich danych osobowych jest PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Warszawska 153, 43 – 300 Bielsko – Biała,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000073190, posiadająca kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 650.000,00 zł, posiadająca numer
NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 00000092/U, posiadająca
zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz
zezwolenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1995 r. o numerze 21 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji;
3.2. o prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawienia,

11
3.3. że celem przetwarzania moich danych osobowych jest przystąpienie do i realizacja „Programu OC dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019”, zawarcia
lub wykonywania Umowy Ubezpieczenia lub umowy brokerskiej, cele analityczne, a także marketing bezpośredni produktów i usług PWS Konstanta
S.A. oraz realizacja obowiązków wynikających z innych przepisów prawa – aktualnie i w przyszłości,
3.4. o przewidywanych kategoriach odbiorców moich danych osobowych, którymi są zakłady ubezpieczeń, osoby działające w imieniu lub na rzecz
zakładów ubezpieczeń, osoby działające w imieniu lub na rzecz PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej,
3.5. że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przystąpienia do realizacji „Programu OC dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019”
oraz zawarcia lub wykonywania Umowy Ubezpieczenia lub umowy brokerskiej.
……………………………………
(Miejscowość, Dzień - Miesiąc – Rok)
…………………………….…………………….
(Imię i Nazwisko)


Załącznik nr 2 do Regulaminu „Programu OC dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019”

Adresat:
PWS Konstanta S.A.
ul. Warszawska 153,
43 – 300 Bielsko – Biała
Formularz Odstąpienia
od Programu OC dla Lekarzy
Produkt PZU S.A. 1/2019

*

Nazwa właściwej dla Lekarza Izby Lekarskiej
Część I
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od „Programu OC dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019
Część II
Dane osobowe i adres Uczestnika odstępującego od Programu:

, lub w przypadku
osoby nie
posiadającej
numeru PESEL
- -

PESEL Data urodzenia
Imię i nazwisko
Ulica, nr domu / nr lokalu

-

Kod pocztowy Miejscowość
Numer Prawa Wykonywania Zawodu
(jeżeli osoba przystępująca jest Lekarzem)
Adres e-mail
Numer telefonu komórkowego
……………………………………
(Miejscowość, Dzień - Miesiąc – Rok)
…………………………….…………………….
(Imię i Nazwisko)


Załącznik nr 3 do Regulaminu „Programu OC dla Lekarzy Produkt PZU S.A. 1/2019”
Adresat:
PWS Konstanta S.A.
ul. Warszawska 153,
43 – 300 Bielsko – Biała
Formularz Wystąpienia
z „Programu OC dla Lekarzy
Produkt PZU S.A. 1/2019”

*

Nazwa właściwej dla Lekarza Izby Lekarskiej
Część I
Niniejszym oświadczam, że rezygnuję z członkostwa i występuję z „Programu OC dla Lekarzy Produkt
PZU S.A. 1/2019
” z dniem:
(dzień- miesiąc- rok)
Jednocześnie oświadczam, że jest mi wiadome, że ochrona ubezpieczeniowa
udzielana mi w ramach Umowy Ubezpieczenia rozwiąże się zgodnie z postanowieniami Dokumentami
Ubezpieczenia, a w szczególności postanowieniami Umowy Ubezpieczenia i OWU.
Część II
Dane osobowe i adres Uczestnika występującego z Programu:

, lub w przypadku
osoby nie
posiadającej
numeru PESEL
- -

PESEL Data urodzenia
Imię i nazwisko
Ulica, nr domu / nr lokalu

-

Kod pocztowy Miejscowość
Numer Prawa Wykonywania Zawodu
(jeżeli osoba przystępująca jest Lekarzem)
Adres e-mail
Numer telefonu komórkowego
……………………………………
(Miejscowość, Dzień - Miesiąc – Rok)
…………………………….…………………….
(Imię i Nazwisko)

- -