Likwidacja szkód GeneraliFormularz zgłoszenia szkody online znajduje się w zakładce  "Zgłoś sprawę - Życie/Zdrowie - Grupowe" 

na stronie: https://moje.generali.pl/claimonweb/frontend/#/

Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia przygotuj: 

 • Numeru certyfikatu, z którego będzie zgłaszane roszczenie 
 • Dokumenty wymagane dla danego typu zdarzenia. 

Po wpisaniu danych na stronie pokażą się możliwe do likwidacji szkody świadczenia, wybierz odpowiedni np. okresowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub z tytułu choroby

Dołącz wymagane dokumenty wymienione w zakładkach poniżej w zależności od rodzaju zdarzenia. Generali rozpatrzy sprawę na podstawie dostępnej dokumentacji (w razie potrzeby poprosi o dodatkowe dokumenty, a także przeprowadzi dodatkowe badanie medyczne po zakończonym leczeniu)

O decyzji zostaniesz poinformowany na adres email/SMS

Zgłoszenia roszczeń można również przesyłać na adres:

Generali Życie T.U. S. A.
Departament Likwidacji Szkód
ul. Senatorska 18
00-082 Warszawa

WYPADEK

Wymagane dokumenty:

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • dokumentacja medyczna obrazująca leczenie skutków wypadku w postaci: kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp.
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu oraz obrazująca leczenie w postaci: kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację
 • dokumentacja medyczna sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia lub adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczył się, (jeżeli umowa ubezpieczenia trwała krócej niż 3 lata i Ubezpieczony przystępując do umowy wypełniał ankietę medyczną, kwestionariusz medyczny lub oświadczenie o stanie zdrowia)

Refundacja Ubezpieczonemu kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • kopia dokumentacji medycznej potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • kopia dokumentacji medycznej obrazująca leczenie skutków wypadku w postaci: kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp.
 • kopia protokołu powypadkowego (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku ? kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu
 • oryginały faktur lub rachunków wystawionych imiennie na Ubezpieczonego dotyczących zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wraz z zaświadczeniem lekarskim uzasadniającym te wydatki

Rekonwalescecja Ubezpieczonego

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację (pobyt min. 14 dni)
 • kserokopia zwolnienia lekarskiego wydanego przez szpital, w którym odbywała się hospitalizacja
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • dokumentacja medyczna obrazująca leczenie skutków wypadku w postaci: kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp.
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

ZDROWIE

Pomoc medyczna w kraju
W przypadku zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem w ramach Umowy Dodatkowej dotyczącej pomocy medycznej w kraju Ubezpieczony, Współubezpieczony lub osoba przez niego wyznaczona powinna telefonicznie skontaktować się z Centrum Pomocy Generali (+48) 22 205 50 25.

Wymagane dokumenty:

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację
 • dokumentacja medyczna sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia lub adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczył się, (jeżeli umowa ubezpieczenia trwała krócej niż 3 lata i Ubezpieczony przystępując do umowy wypełniał ankietę medyczną, kwestionariusz medyczny lub oświadczenie o stanie zdrowia)

Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek zawału serca lub udaru mózgu

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie zawału serca lub udaru mózgu oraz obrazująca leczenie w postaci: kart leczenia szpitalnego, historii choroby z leczenia ambulatoryjnego oraz rehabilitacyjnego, opisów wyników badań, itp.

Poważna choroba Ubezpieczonego

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie poważnej choroby w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.

Poważna choroba Współmałżonka

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego
 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Współmałżonka
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie u Współmałżonka poważnej choroby w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.

Poważna choroba Dziecka

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Dziecka, jeżeli dziecko jest osobą pełnoletnią
 • odpis skrócony aktu urodzenia Dziecka, jeżeli dziecko jest osobą małoletnią
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wystąpienie u Dziecka poważnej choroby w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.

Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wykonanie operacji chirurgicznej w postaci kopii karty leczenia szpitalnego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca diagnozę i leczenie choroby będącej przyczyną wykonania operacji lub dokładny adres placówki medycznej, w której takie leczenie miało miejsce
 • kopia skierowania na operację
 • jeżeli operacja była następstwem wypadku - protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Całkowita i nieodwracalna niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek choroby

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność do pracy zarobkowej w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.
 • orzeczenie lekarskie podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy zarobkowej
 • dokumentacja medyczna sprzed okresu ubezpieczenia lub nazwy i adresy placówek medycznych, w których Ubezpieczony leczył się przed zawarciem umowy ubezpieczenia

Całkowita i nieodwracalna niezdolność ubezpieczonego do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca niezdolność do pracy zarobkowej w postaci: historii choroby z leczenia ambulatoryjnego, kart leczenia szpitalnego, opisów wyników badań, itp.
 • orzeczenie lekarskie podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy zarobkowej
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • pełna dokumentacja medyczna obrazująca leczenie skutków wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację
 • jeżeli pobyt w szpitalu spowodowany był wypadkiem - dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW lub choroby

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • karta informacyjna leczenia szpitalnego potwierdzająca hospitalizację (pobyt min. 14 dni)
 • kserokopia zwolnienia lekarskiego wydanego przez szpital, w którym odbywała się hospitalizacja
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Zabiegi specjalistyczne Ubezpieczonego

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego,
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca wykonanie zabiegu specjalistycznego w postaci kopii karty leczenia szpitalnego,
 • kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej diagnozę i leczenie choroby będącej przyczyną wykonania zabiegu lub dokładny adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony jest zarejestrowany i leczony,
 • jeżeli operacja była następstwem wypadku - protokół powypadkowy (z komisji BHP/Policji/Prokuratury), jeżeli został sporządzony
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy medycznej bezpośrednio po zajściu wypadku
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Generali zastrzega sobie prawo żądania innych informacji i dokumentów niż podane, w celu ustalenia odpowiedzialności

CZASOWA NIEZDOLOŚĆ DO PRACY

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszenia roszczenia;
 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego;
 • kserokopię protokołu powypadkowego (z komisji BHP / policji / prokuratury) jeżeli czasowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • kserokopię dokumentacji medycznej potwierdzającej przebieg leczenia;
 • kopię zwolnień lekarskich (druk ZUS ZLA) będących potwierdzeniem orzeczonych przez lekarza okresów czasowej niezdolności Ubezpieczonego do pracy bądź orzeczenie ZUS o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego (w przypadku niezdolności trwającej dłużej niż 182 dni);
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego wskazujące rozpoznanie według ICD-10 lub w przypadku hospitalizacji kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego wraz z historią choroby;
 • inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności wypłaty świadczenia, na wniosek Towarzystwa.

URODZENIE DZIECKA/ŚMIERĆ WSPÓŁUBEZPIECZONYCH

Wymagane dokumenty:

Urodzenie Dziecka

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu urodzenia Dziecka

Urodzenie Dziecka martwego

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu urodzenia Dziecka (z adnotacją „Dziecko martwo urodzone")
 • dokumentacja medyczna potwierdzająca, w którym tygodniu ciąży doszło do urodzenia martwego Dziecka

* Możesz przesłać oryginalne dokumenty lub kserokopie oryginalnych dokumentów

Śmierć Współmałżonka

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Współmałżonka
 • statystyczna karta zgonu lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci Współmałżonka
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony

Śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Współmałżonka
 • statystyczna karta zgonu lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci Współmałżonka
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Współmałżonek prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnym

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Współmałżonka
 • statystyczna karta zgonu lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci Współmałżonka
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Współmałżonek prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Śmierć Rodziców

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Rodzica

Śmierć Teściów

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Współmałżonka
 • odpis skrócony aktu małżeństwa Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Teścia/Teściowej

Śmierć Dziecka

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Ubezpieczonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Dziecka
 • w przypadku zgonu Dziecka przysposobionego - dokumentacja potwierdzająca przysposobienie Dziecka przez Ubezpieczonego
 • statystyczna karta zgonu lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci Dziecka

ŚMIERĆ UBEZPIECZONEGO

Wymagane dokumenty:

Śmierć Ubezpieczonego

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego każdego Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • jeżeli Uposażonym jest osoba małoletnia - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dowodu osobistego prawnego opiekuna Uposażonego
 • jeżeli brak uposażonych - kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • dokumentacja medyczna sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia lub adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczył się, (jeżeli umowa ubezpieczenia trwała krócej niż 3 lata i Ubezpieczony przystępując do umowy wypełniał ankietę medyczną, kwestionariusz medyczny lub oświadczenie o stanie zdrowia)

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego każdego Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • jeżeli Uposażonym jest osoba małoletnia - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dowodu osobistego prawnego opiekuna Uposażonego
 • jeżeli brak uposażonych - kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego każdego Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • jeżeli Uposażonym jest osoba małoletnia - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dowodu osobistego prawnego opiekuna Uposażonego
 • jeżeli brak uposażonych - kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego każdego Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • jeżeli Uposażonym jest osoba małoletnia - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dowodu osobistego prawnego opiekuna Uposażonego
 • jeżeli brak uposażonych - kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego przy pracy

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego każdego Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • jeżeli Uposażonym jest osoba małoletnia - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dowodu osobistego prawnego opiekuna Uposażonego
 • jeżeli brak uposażonych - kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu

Śmierć Ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu

 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego każdego Uposażonego
 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • jeżeli Uposażonym jest osoba małoletnia - kopia odpisu skróconego aktu urodzenia Uposażonego oraz kopia dowodu osobistego prawnego opiekuna Uposażonego
 • jeżeli brak uposażonych - kopia postanowienia sądu o nabyciu spadku, uprawomocniony testament lub notarialne potwierdzenie dziedziczenia
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny potwierdzający śmierć Ubezpieczonego spowodowaną zawałem serca lub udarem mózgu
 • dokumentacja medyczna sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia lub adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczył się, (jeżeli umowa ubezpieczenia trwała krócej niż 3 lata i Ubezieczony przystępując do umowy wypełniał ankietę medyczną, kwestionariusz medyczny lub oświadczenie o stanie zdrowia)

Osierocenie Dziecka

 • odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
 • oświadczenie - dane z dowodu osobistego Dziecka, jeżeli Dziecko jest osobą pełnoletnią
 • odpis skrócony aktu urodzenia Dziecka oraz kopia dowodu osobistego opiekuna prawnego Dziecka, jeżeli Dziecko jest osobą małoletnią
 • statystyczna karta zgonu Ubezpieczonego lub inny dokument medyczny określający przyczynę śmierci
 • protokół z komisji BHP/Policji/Prokuratury, jeżeli został sporządzony
 • jeżeli Ubezpieczony prowadził pojazd w chwili wypadku - dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu
 • dokumentacja medyczna sprzed zawarcia umowy ubezpieczenia lub adres placówki medycznej, w której Ubezpieczony był zarejestrowany i leczył się, (jeżeli umowa ubezpieczenia trwała krócej niż 3 lata i Ubezpieczony przystępując do umowy wypełniał ankietę medyczną, kwestionariusz medyczny lub oświadczenie o stanie zdrowia).

Uwaga:


Jeżeli opiekunem prawnym Dziecka Uposażonego jest inna osoba niż Rodzic Dziecka należy przedstawić Postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki nad małoletnim Dzieckiem.