Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

 

§ 1

Definicje

Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – Podmiot o którym mowa w § 2 ust. 2 tj. spółka pod firmą POLISA GRUPOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Bielsku Białej.
 2. Usługobiorca – Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin.
 4. Usługi – usługi świadczone Usługobiorcy przez Usługodawcę bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, określone w § 3 ust. 1 Regulaminu.
 5. Serwis – grupa powiązanych z sobą, w celu zwiększenia funkcjonalności, stron internetowych, stanowiące zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru w tym formularze, aplikacje, połączone wzajemnymi relacjami, umieszczone na serwerze z dostępem do nich poprzez sieć Internet pod adresem wskazanym w §2 ust. 2, umożliwiający Usługobiorcy korzystanie z mechanizmów informatycznych celem korzystania z Usług.
 6. Dokumentacja Produktowa – wszelka dokumentacja dotycząca uczestnictwa w programach i przystąpienia do ochrony ubezpieczeniowej związana z rozwinięciem korzystania z usługi „Załóż polisę”, szczegółowo określona przy konkretnej ochronie ubezpieczeniowej, upubliczniona przy zachowaniu minimalnych wymogów formalnych jak dla Regulaminu obejmująca w szczególności regulamin określający zasady działania konkretnego programu wraz załącznikami, dokumenty ubezpieczenia w tym polisy, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, certyfikat, oświadczenie o potrącaniu składek, deklaracja przystąpienia do umowy ubezpieczenia, etc.

Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa:

1.1.  Rodzaje i zakres Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

1.2.  Warunki świadczenia Usług droga elektroniczną.

1.3.  Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

1.4.  Tryb postępowania reklamacyjnego.

1.5.  Zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 1. Usługodawcą jest spółka pod firmą

POLISA GRUPOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Bielsku Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała, kapitał zakładowy w wysokości dwudziestu tysięcy złotych, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU ADOWEGO, numer KRS 0000534249, NIP 5472152263, Regon 360254730.

Adres elektroniczny: [email protected]

 1. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej wskazanej powyżej w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie, w tym wydrukowanie, przed zawarciem umowy o świadczenie takich usług, a także na każde żądanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

Rodzaje i zakres usług świadczonych droga elektroniczną

§ 3

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną poprzez udostępnianie w Serwisie pod adresem wskazanym w § 2 ust. 2 następujące usługi:

1.1.  Udostępnienie informacji o produktach ubezpieczeniowych, o regulacjach prawnych w zakresie ubezpieczeń, w tym obowiązkach ubezpieczeniowych grup zawodowych, o ryzykach ubezpieczeniowych.

1.2.  Informowanie o danych adresowych zakładów ubezpieczeń.

1.3.  Newsletter.

1.4.  Prowadzenie konta w Serwisie.

1.5.  Możliwość skorzystania z aplikacji „Załóż polisę”.

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru lub zmiany: rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług przed zawarciem umowy o ich świadczenie. Ze względów bezpieczeństwa, technicznych lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca ma prawo czasowo zawiesić możliwość korzystania z usług w tym dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia przeszkód.
 2. Funkcjonalności poszczególnych elementów aplikacji „Załóż polisę” oraz szczegółowe zasady korzystania z wybranych Usług mogą być określone także w odrębnych dokumentach w tym regulaminach, udostępnianych przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym w Dokumentacji Produktowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a regulaminem szczegółowym danej Usługi lub funkcji aplikacji „Załóż polisę”, w tym Dokumentacji Produktowej, zastosowanie znajdują postanowienia takiego regulaminu szczegółowego.

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 4

 1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie dostępu do sieci Internet, przeglądarki internetową Google Chrome w aktualnej wersji lub 5 wersji wstecz, Mozilla Firefox w aktualnej wersji lub 5 wersji wstecz, Opera w aktualnej wersji lub 5 wersji wstecz, Internet Explorer w wersji 10.0 lub wyższej, poprawnie skonfigurowanej, obsługującej język Javascript oraz wraz z włączoną i aktywną obsługa plików „cookies”. Polityka dotycząca plików cookies uregulowana została w Załączniku do Regulaminu określonym jako Polityka cookies.
 2. Korzystanie z Usług, polegające na wydruku treści, w tym projektów dokumentów wymaga użycia drukarki Usługobiorcy.
 3. W celu skorzystania z niektórych funkcji Usług może być konieczne założenie konta w Serwisie, korzystanie z poczty email – posiadanie konta poczty email, posiadanie możliwości odczytywania krótkich wiadomości tekstowych (SMS), wysyłanych na numer telefonu.
 4. Korzystanie z niektórych funkcji Usług może uzależnione być od dodatkowych warunków określonych w odrębnych dokumentach w tym regulaminach, udostępnianych przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym w Dokumentacji Produktowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a regulaminem szczegółowym danej Usługi lub funkcji aplikacji „Załóż polisę”, w tym Dokumentacji Produktowej, zastosowanie znajdują postanowienia takiego regulaminu szczegółowego.

 

§ 5

 1. Z uwagi na fakt, iż korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami, jakie występuje przy korzystaniu z sieci Internet, Usługobiorca winien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych. Dostęp do konta jest chroniony poprzez hasło. Hasło należy przechowywać w bezpiecznym miejscu lub zapamiętać. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez Usługobiorcę hasła i nazwy użytkownika osobom niepowołanym.
 2. Zabronione jest: wprowadzanie zmian lub modyfikacji w oprogramowaniu Serwisu oraz w zgromadzonych w Serwisie danych (za wyjątkiem zmian danych dotyczących Usługobiorcy, których można dokonać w formularzach); nieuzgodnione zmienianie układu Serwisu, sposobu jego wyświetlania, prezentowanych treści; wprowadzenie jakichkolwiek zmian, modyfikacji Serwisu, przekazywanie komukolwiek innemu swojego hasła; korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie niewłaściwego oprogramowania; podejmowania działań polegających na naruszaniu prywatności innych usługobiorców.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W przypadku dostarczania przez Usługobiorcę danych o bezprawnym charakterze, Usługodawca może uniemożliwić Usługobiorcy dostępu do Usług. Usługodawca nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w związku z udostępnieniem przez Usługobiorcy danych o bezprawnym charakterze.

 

 

Warunki zawierania i rozwiązywania umówi o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 6

1.        Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem i/lub wyrażenie zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu. W przypadku korzystania z funkcji Usług wymagających założenia konta w Serwisie, lub przesłania danych - z chwilą przesłania prawidłowo wypełnionego formularza. Umowa o świadczenie Usług zawarta poprzez założenie konta w Serwisie zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń poprzez zaniechanie korzystania usług i/lub Serwisu. W przypadku usługi konta w Serwisie, rozwiązanie umowy następuje poprzez usunięcie konta w Serwisie na wniosek Usługobiorcy zgłoszony poprzez pocztę email, pod warunkiem potwierdzenia przez niego danych dostępowych. Usunięcie konta w Serwisie nastąpi najpóźniej w okresie 30 dni od zgłoszenia.W przypadku, gdy po założeniu Konta, Usługobiorca nie stanie się uczestnikiem Programu lub ochrony ubezpieczeniowej możliwej do udzielenia w ramach funkcji aplikacji „Załóż polisę” na podstawie odrębnych dokumentów w tym regulaminów, udostępnianych przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym w Dokumentacji Produktowej, w ciągu 3 miesięcy - konto to zostanie usunięte przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług z Usługobiorcą poprzez usunięcie konta w Serwisie w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca korzysta z usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, lub jakimkolwiek innym dokumentem w tym regulaminem, udostępnianym przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym w Dokumentacji Produktowej. W takim przypadku Usługobiorca nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Usługobiorcę.

 

 

Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 7

 1. Regulamin jest elementem umowy o korzystanie z Usług przy użyciu Serwisu, zawieranej pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Możliwość korzystania z usług warunkowana jest akceptacją niniejszego Regulaminu oraz podaniem przez Usługodawcę informacji niezbędnych do realizacji Usługi.
 2. Usługodawca dołoży starań aby świadczone Usługi dostępne były całą dobę. Usługodawca nie gwarantuje, że świadczone Usługi dostępne będą całą dobę i nie ponosi odpowiedzialność, w przypadku, gdy świadczone Usługi nie będą dostępne całą dobę. Dopuszczalne są przerwy techniczne tymczasowo uniemożliwiające korzystanie z Usług. Korzystanie z Usług jest bezpłatne.
 3. Regulamin nie dotyczy ochrony ubezpieczeniowej, której objęciem umożliwia Usługodawca w związku z możliwością skorzystania z funkcji „Załóż polisę”.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich podanie może uniemożliwić korzystanie odpowiednio z niektórych lub wszystkich Usług. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i poprawność wprowadzanych danych.
 5. W zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, w przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem albo z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy. W związku z tym Usługodawca powiadomi niezwłocznie Usługobiorcę o fakcie dokonania niedozwolonych działań. Usługodawca jednocześnie zobowiązany będzie do poinformowania Usługobiorcy o przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia jego odpowiedzialności.

 

§ 8

 1. Świadczenie Usług drogą elektroniczną następuje poprzez Serwis. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Usługodawca publikuje w Serwisie treści dotyczące Ubezpieczeń, ryzyk ubezpieczeniowych oraz obowiązków ubezpieczeniowych, których celem jest przybliżenie Usługobiorcy wiedzy o ubezpieczeniach; poinformowanie o objęciu ochroną ubezpieczeniową; przekazanie warunków ubezpieczenia i innych dokumentów.
 3. Publikowane treści, o których mowa w punkcie powyżej mają charakter poglądowy i w żaden sposób nie stanowią części warunków ani oficjalnej interpretacji umowy ubezpieczenia, chyba, że taki charakter zostanie im nadany przez postanowienia odrębnych dokumentów w tym regulaminów udostępnianych przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym w Dokumentacji Produktowej. Informacje nie mają charakteru porady ani nie są wskazaniem najwłaściwszej dla Usługobiorcy ochrony ubezpieczeniowej. Publikowane treści o których mowa powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu KC chyba, że taki charakter zostanie im nadany przez postanowienia odrębnych dokumentów w tym regulaminów udostępnianych przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym w Dokumentacji Produktowej.
 4. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego newslettera na podany przez Usługobiorcę adres skrzynki poczty elektronicznej. Zamówienie Usługi newsletter następuje poprzez wypełnienie formularza. Usługobiorca powinien wypełnić wszystkie pola formularza oraz zaznaczyć pola: „Tak, chcę zapisać się do newslettera i otrzymywać oferty specjalne”. Zamówienie Usługi newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na przyjęcie dodatkowych przesyłek zawierających informacje handlowe Usługodawcy i jego partnerów.
 5. Usługa konta w Serwisie świadczona jest w związku z możliwością objęcia ochroną ubezpieczeniową Usługobiorców. Nowe konto zostaje założone automatycznie, podczas podejmowania czynności zmierzających do przystępowania do ochrony ubezpieczeniowej w ramach funkcji „Załóż polisę”.
 6. Po zalogowaniu do konta w Serwisie Usługobiorca ma dostęp do uprzednio zapisanych danych, i dokumentacji przygotowanej za pomocą funkcji „Załóż polisę” Konto w Serwisie przechowuje podstawowe dane teleadresowe na potrzeby przyszłego wykorzystania funkcji aplikacji „Załóż polisę”. Usługodawca ma możliwość w każdym czasie wykrywania i korygowania błędów w swoich danych osobowych zapisanych w Serwisie poprzez skorzystanie z odpowiedniej zakładki. System umożliwia posiadanie jednego konta w Serwisie, przyporządkowanego do numeru telefonu.
 7. Usługa określona jako „Załóż polisę” daje możliwość uruchomienia aplikacji, której celem jest po wprowadzeniu wymaganych informacji przedstawienie wariantów ochrony ubezpieczeniowej realizowanej przez wskazane w niej zakłady ubezpieczeń oraz podjęcie działań zmierzających do umożliwienia Usługobiorcy zostania objętym ochroną ubezpieczeniową. Wszelkie postanowienia dotyczące korzystania z konkretnej funkcji tej aplikacji w celu udzielenia wskazanej ochrony ubezpieczeniowej uregulowane zostały dodatkowo postanowieniami odrębnych dokumentów w tym regulaminów udostępnianych przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym w Dokumentacji Produktowej dla każdego rodzaju ochrony ubezpieczeniowej.

 

 

Postepowanie reklamacyjne

§ 9

 1. Usługobiorca ma prawo do złożenia reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie.
 2. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Usługodawcy pocztą lub na adres e-mail [email protected]
 3. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi w formie tożsamej do dokonanego zgłoszenie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do Usługobiorcy przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Reklamacje, skargi i zażalenia w sprawach dotyczących ochrony ubezpieczeniowej rozpatrywane są w sposób określony postanowieniami odrębnych dokumentów w tym regulaminów udostępnianych przez Usługodawcę w sposób tożsamy do niniejszego Regulaminu, w tym w Dokumentacji Produktowej.

 

 

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Jeżeli ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wymaga uzyskania zgody Usługobiorcy, to zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści i może być odwołana w każdym czasie.
 2. Wszelkie prawa do treści Serwisu i Usług z wyjątkiem zastrzeżonych dla innych podmiotów posiada Usługodawca. Z faktu zawarcia umowy oświadczenie usług drogą elektroniczną nie należy domniemywać udzielenia jakiejkolwiek zgody lub jej licencji na korzystanie z nich w sposób inny aniżeli w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody.
 3. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały wskazane w stanowiącej załącznik do Regulaminu Polityce prywatności.
 4. Gdy Usługobiorcą jest konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniem regulaminu zawierana jest za pośrednictwem środków komunikacji na odległość tj. sieci Internet. W związku z powyższym Usługodawca informuje konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego na adres Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik do Regulaminu.

 

§ 11

 1. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Usługobiorcę określonych danych, Usługobiorca zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z nieprawidłowego lub nieprawdziwego podania danych jak i niewłaściwego wypełnienia formularzy w Serwisie przez Usługobiorcę, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Usługobiorcę, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku dostarczenia przez Usługobiorcę treści i danych, wbrew postanowieniem Regulaminu Usługodawca ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Usługobiorcy.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak działania Serwisu, w tym z powodu okoliczności, o których mowa w § 7.

 

§ 12

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2016r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu w serwisie internetowym i mają zastosowania do umów ubezpieczenia zawieranych po ogłoszeniu zmienionego Regulaminu.
 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a Dokumentacją Produktową pierwszeństwo posiadają postanowienia Dokumentacji Produktowej.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz innych stosownych aktów prawnych. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą jest język polski.
 5. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 6. Jeżeli postanowienia Regulaminu są albo staną się nieważne, nieskuteczne albo niezupełne, nie narusza to ważności i skuteczności jego pozostałych postanowień. W miejscu tych postanowień znajdą się takie postanowienia, które będą ważne i skuteczne i będą możliwie najpełniej oddawały intencję postanowień nieważnych lub nieskutecznych.

 

Bielsko – Biała, 31 marca 2016 r.

 

Załączniki:

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

 

Spis treści

 1. DEFINICJE - § 1
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE - § 2
 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - § 3
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - § 4 i 5
 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - § 6
 6. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ § 7 i 8
 7. POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE - § 9
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE - §10, 11, 12