Klauzula Informacyjna

Informacja o przetwarzaniu Pana/ Pani danych osobowych przez Ubezpieczającego.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Ubezpieczający tj. Polisa Grupowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Warszawska 153, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000534249 (zwanym dalej Administratorem lub Ubezpieczającym). Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: [email protected], telefonicznie pod nr +48 604269575 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail : [email protected] lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych: drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected] lub pisemnie na adres Polisa Grupowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko-Biała .

3. Cele i podstawy przetwarzania: Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe:

3.1 w celu przystąpienia lub wystąpienia z Umowy Ubezpieczenia, wykonania Umowy Ubezpieczenia, zmiany Umowy Ubezpieczenia, a także w celu wykonywania przez PWS Konstanta S. A. z siedzibą w Bielsku - Białej czynności brokerskich w zakresie Umowy Ubezpieczenia zgodnie z obowiązkami wynikającymi z umowy brokerskiej zawartej z Ubezpieczającym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);

3.2 w celach analitycznych, w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług (podstawa z art. 6 ust 1 lit. f RODO);

3.3 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w przypadku przystąpienia przez Pana/Panią do Umowy Ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.4 w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

3.5 dodatkowo, w celu realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe dotyczące zdrowia na podstawie zgody (w związku z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO).

 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do zawarcia i wykonania Umowy Ubezpieczenia, a także po jej rozwiązaniu jeżeli przetwarzanie danych będzie uzasadnione w inny sposób.

 

5. Odbiorcy danych. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli podmiotom, z którymi Ubezpieczający współpracuje, w tym zakładom ubezpieczeń, podmiotom działającym w imieniu lub na rzecz zakładów ubezpieczeń, PWS Konstanta S. A. z siedzibą w Bielsku - Białej, a także brokerom współpracującym z PWS Konstanta S.A. Do Pana/Pani danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające) np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, eksperckie, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód. Pana/Pani dane osobowe nie zostaną ujawnione naszym partnerom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

6.1 prawo dostępu do swoich danych;

6.2 prawo do wycofania zgody -tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

6.3 prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

6.4 prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

6.5 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności przysługuje Użytkownikowi prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania;

6.6 prawo przenoszenia danych, tj. do otrzymania od administratora Pana/Pani danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;

6.7 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7. Informacja o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych jest konieczne do przystąpienia i wykonywania Umowy Ubezpieczenia, a także wykonywania umowy brokerskiej łączącej Ubezpieczającego i PWS Konstanta S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej, a bez podania danych osobowych nie jest możliwe przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia oraz wykonywanie umowy brokerskiej łączącej Ubezpieczającego i PWS Konstanta S.A.

8. W celu realizacji umowy w procesie przystąpienia do umowy ubezpieczenia podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w wypełnianych oświadczeniach i formularzach. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o informacje o stanie zdrowia, dacie urodzenia, wykonywanym zawodzie, zasady analizy ryzyka ubezpieczeniowego.

Decyzje podejmowane w ten sposób mają wpływ na dostępność produktów, sumę ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej.

W związku z podejmowaniem przez nas decyzji w opisany wyżej sposób przysługuje Ci prawo do otrzymania stosownych wyjaśnień co do podstaw podjętej decyzji, zakwestionowania tej decyzji, wyrażenia własnego stanowiska oraz do uzyskania interwencji ludzkiej.