REGULAMIN „PROGRAMU POLISA GRUPOWA DLA LEKARZY PRODUKT CERTUM 9/2021”

§ 1

Definicje

Terminy stosowane w niniejszym Regulaminie, zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, mają następujące znaczenie:

 1.          Członkowie Rodziny – Współmałżonek Lekarza lub Pełnoletnie dziecko Lekarza;
 2.          Deklaracja – Deklaracja przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia lub Formularz zmian na Polisie Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum, według wzoru opracowanego przez Zakład Ubezpieczeń obowiązującego dla Umowy Ubezpieczenia, składana do Organizatora w celu przystąpienia przez Uczestnika do Umowy Ubezpieczenia, albo dokonania zmian danych Uczestnika objętego ochroną ubezpieczeniową przez Zakład Ubezpieczeń, zgodnie z warunkami Umowy Ubezpieczenia i OWU;
 3.          Dokumenty Ubezpieczenia – Polisa, Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM 9/2021 zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa , Certyfikat, Deklaracja;
 4.          Lekarz – osoba fizyczna posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, albo ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 464 z późn. zm.);
 5.          Organizator –Polisa Grupowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Warszawska 153, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego pod numerem 0000534249, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 20.000,00 zł, posiadająca numer NIP 5472152263, numer REGON 070490343, adres poczty elektronicznej: biuro@polisagrupowa.pl , numer telefonu +48 604 269 575;
 6.          OWU - Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie CERTUM 9/2021zatwierdzone uchwałą Zarządu Generali Życie T.U. S.A.
 7.          Polisa – Dokument Ubezpieczenia potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia;
 8.          Partner (Partner życiowy) – osoba fizyczna pozostająca w związku nieformalnym z Lekarzem, prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe;
 9.          Pełnoletnie dziecko – dziecko własne Lekarza lub dziecko przez niego przysposobione (częściowo lub całkowicie), które ukończyło 18 rok życia;
 10.      Program – program lojalnościowy stworzony i realizowany przez Organizatora pod nazwą „Program Polisa Grupowa dla Lekarzy Produkt Certum 9/2021”, którego zasady funkcjonowania określa niniejszy Regulamin oraz Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 11.      PWS Konstanta S.A. - PWS Konstanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Warszawska 153, 43 – 300 Bielsko – Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego RejestruSądowego pod numerem 0000073190, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 650.000,00 zł w pełni opłacony, posiadająca numer NIP 937–000–61–46 oraz numer REGON 070490343, posiadająca zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. o numerze 516 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz zezwolenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 1995 r. o numerze 21 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji;adres poczty elektronicznej lekarze.kontakt@pwskonstanta.pl, numery telefonu +48 662 246 213; +48 662 246 225;
 12.      Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady działania Programu, w tym określający prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestnika, wraz z załącznikami (Formularz Przystąpienia do Programu stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, Formularz Odstąpienia od Programu stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu, Formularz Wystąpienia z Programu stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu);
 13.      Serwis – program internetowy służący Uczestnikom do uzyskiwania informacji o Organizatorze, Programie, Dokumentach Ubezpieczenia oraz posiadający funkcjonalności wskazane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną;
 14.      Umowa Ubezpieczenia – grupowa umowa ubezpieczenia na życie zawierana przez Organizatora na rzecz Uczestników z Zakładem Ubezpieczeń, za pośrednictwem PWS Konstanta S.A.; przystępowanie do Umowy Ubezpieczenia, występowanie z Umowy Ubezpieczenia, odstępowanie od Umowy Ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron Umowy Ubezpieczenia oraz Ubezpieczonych, a także przedmiot, zakres, warunki Umowy Ubezpieczenia, w tym sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń oraz warunki wypłaty świadczenia z Umowy Ubezpieczenia, początek, zawieszenie, zakończenie i wznowienie ochrony ubezpieczeniowej uregulowane są poza niniejszym Regulaminem w Dokumentach Ubezpieczenia;
 15.      Ubezpieczony – Uczestnik, który przystąpił do Umowy Ubezpieczenia i w stosunku do którego jest udzielana ochrona ubezpieczeniowa przez Zakład Ubezpieczeń na podstawie Umowy Ubezpieczenia;
 16.      Ubezpieczający – Polisa Grupowa sp. z o.o.;
 17.      Uczestnik – osoba fizyczna, która przystąpiła do Programu; Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w § 3 niniejszego Regulaminu;
 18.      Współmałżonek – osoba pozostająca z Uczestnikiem w związku małżeńskim w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz w stosunku do której nie została orzeczona separacja; za Współmałżonka uznaje się również Partnera (Partnera życiowego);
 19.   Zakład Ubezpieczeń – Generali Życie T.U. Spółka Akcyjna, ul.Senatorska 18 , 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025952, kapitał zakładowy w wysokości 63.500.000 zł w pełni opłacony, posiadający numer NIP 521-28-87-341, REGON 012951074, należąca do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez Instytut Nadzoru Ubezpieczeniowego (IVASS) pod nr 26.

 

§ 2

Program

 1.        Uczestnictwo w Programie umożliwia przystąpienie przez Uczestnika do Umowy Ubezpieczenia.
 2.        Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
 3.        Świadczenia Organizatora wynikające z Regulaminu posiadają charakter usług ciągłych i mogą być wykonywane przez Organizatora osobiście lub powierzone do wykonania osobom trzecim.

 

§ 3

Warunki uzyskania członkostwa w Programie

 1.          Uczestnikiem może zostać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

1.1.   w dniu przystąpienia do Programu  ukończyła 18 lat i nie ukończyła 65 roku życia;

1.2.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

1.3.   jest Lekarzem, albo jest Współmałżonkiem lub Pełnoletnim dzieckiem Lekarza oraz jest zainteresowana przystąpieniem do Ubezpieczenia;

1.4.   spełnia łącznie następujące warunki:

1.4.1    dotyczące Lekarza:

1.4.1.1.w dniu wypełnienia i podpisania Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia nie przebywa na 14 (czternasto) dniowym zwolnieniu lekarskim;

1.4.1.2w dniu wypełnienia i podpisania Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia nie jest hospitalizowana;

1.4.1.3.w dniu wypełnienia i podpisania Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia nie posiada orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy;

1.4.2    dotyczące Współmałżonka, albo Pełnoletniego dziecka Lekarza:

1.4.2.1.w dniu wypełnienia i podpisania Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia nie przebywa na zwolnieniu lekarskim;

1.4.2.2.w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wypełnienia i podpisania Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia jej stan zdrowia nie uległ istotnemu pogorszeniu, czyli:

a) nie była leczona szpitalnie, ani nie jest planowane takie leczenie (z wyjątkiem usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego, migdałków, hemoroidów, łagodnych torbieli, przeprowadzenia artroskopii, operacji przepukliny, przegrody nosa, zaćmy, leczenia złamania kości, usunięcia zęba, porodu);

b) nie stwierdzano u niej odchyleń́ od normy w wykonanych badaniach diagnostycznych, powodujących konieczność́ podjęcia leczenia trwającego dłużej niż̇ 1 miesiąc;

c) nie pozostawała niezdolna do pracy dłużej, niż̇ 30 dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem wypełniania i podpisania Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia;

d) nie posiada orzeczenia o częściowej niezdolności do pracy lub służby (tzw. renty z tytułu niezdolności do pracy) wydanego przez właściwy organ według przepisów o ubezpieczeniu społecznym lub zaopatrzeniu społecznym;

e) nie oczekuje na wykonanie zaleconych przez lekarza badań diagnostycznych (za wyjątkiem badań okresowych, związanych z wykonywaną pracą); 

f) nie rozpoznano u niej którejkolwiek z wymienionych chorób lub stanów chorobowych przewlekłych: choroby nowotworowej, choroby wieńcowej, zawału serca, wady serca, udaru mózgu, przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, astmy oskrzelowej lub innej przewlekłej choroby układu oddechowego, przewlekłej choroby wątroby, trzustki lub nerek, zaburzenia psychicznego, choroby alkoholowej, zakażenia wirusem HIV;

1.5.   Współmałżonek, albo Pełnoletnie dziecko Lekarza może przystąpić do Programu pod warunkiem, że do Programu przystąpił również ten Lekarz;

 1.          Do Programu nie może przystąpić Współmałżonek, albo Pełnoletnie dziecko Lekarza, jeżeli wykonuje jeden z wymienionych poniżej zawodów: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, marynarz, ratownik, żołnierz zawodowy, funkcjonariusz Straży Miejskiej/Gminnej, funkcjonariusz służb mundurowych (m. in. strażak, policjant, funkcjonariusz Służby Więziennej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego), treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, oraz nie wykonuje prac: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, w charakterze pracownika używającego materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownika rybołówstwa dalekomorskiego, personelu samolotów.

 

§ 4

Zasady przystąpienia do Programu

 1.          Osoba zainteresowana przystąpieniem do Programu spełniająca warunki uzyskania członkostwa w Programie, o których mowa w § 3 zapoznaje się z treścią wyświetlaną w Serwisie, a w szczególności z treścią:

1.1.   niniejszego Regulaminu wraz Załącznikami (w tym z treścią Formularza Przystąpienia do Programu stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, Formularza Odstąpienia od Programu stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, Formularza Wystąpienia z Programu stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu),

1.2.   Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z Załącznikami,

1.3.   Polisy,

1.4.   OWU.

 1.          Treści, o których mowa w § 4 ust 1 udostępnione zostają przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu,
  a na odrębny wniosek złożony pisemnie do Organizatora przesłany na adres: Polisa Grupowa sp. z o.o., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała - w formie papierowej lub elektronicznej.
 2.          Po zapoznaniu się z treściami, o których mowa w § 4 ust. 1, jeśli osoba w dalszym ciągu jest zainteresowana przystąpieniem do Programu, zakłada konto w Serwisie. Założenie konta w Serwisie następuje poprzez wypełnienie przez osobę zainteresowaną wszystkich danych obligatoryjnych (obowiązkowych) oraz złożenie oświadczeń obligatoryjnych (obowiązkowych), niezbędnych do wygenerowania z Serwisu Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia.
 3.          Dane obligatoryjne (obowiązkowe) i oświadczenia obligatoryjne (obowiązkowe), o których mowa w ust. 3 powyżej obejmują:

4.1  wskazanie wariantu oferty (Oferta dla Lekarza z ubezpieczeniem utraty dochodu, Oferta dla Lekarza bez ubezpieczenia utraty dochodu, Oferta dla Członków Rodziny);

4.2  wskazanie właściwej dla Lekarza Izby Lekarskiej;

4.3  wskazanie przez Lekarza rodzaju wykonywanego zawodu (Lekarz, Lekarz dentysta), a przez Współmałżonka i Pełnoletnie dziecko wskazanie kategorii Ubezpieczonego (Współmałżonek Lekarza, Pełnoletnie dziecko Lekarza) oraz imienia i nazwiska Lekarza, numeru PESEL Lekarza lub daty urodzenia Lekarza, jeżeli Lekarz nie posiada numeru PESEL;

4.4  złożenie oświadczeń o spełnianiu warunków określonych dla Lekarza w § 3 ust. 1 pkt. 1.4 ppkt. 1.4.1., a dla Współmałżonka Lekarza i Pełnoletniego dziecka Lekarza o spełnieniu warunków określonych w § 3 ust. 1 pkt. 1.4. ppkt. 1.4.2, pkt. 1.5 i ust. 2;

4.5  wskazanie Podgrupy ubezpieczenia (Podgrupy ubezpieczenia określone w Polisie);

4.6  podaje następujące dane, jeżeli jest Lekarzem: imię i nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia (w przypadku, gdy nie posiada numeru PESEL), seria i nr dokumentu tożsamości oraz data ważności – dowód osobisty/paszport/karta pobytu, obywatelstwo, Państwo urodzenia, płeć Kobieta/Mężczyzna , numer Prawa Wykonywania Zawodu, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu komórkowego, albo podaje następujące dane, jeżeli jest Współmałżonkiem lub Pełnoletnim dzieckiem: imię i nazwisko, numer PESEL lub datę urodzenia (w przypadku, gdy nie posiada numeru PESEL), obywatelstwo, seria i nr dokumentu tożsamości oraz data ważności – dowód osobisty/paszport/karta pobytu, Państwo urodzenia, płeć Kobieta/Mężczyzna ,  zawód, adres korespondencyjny, adres email, numer telefonu komórkowego;

4.7  podaje dane osób uposażonych:

Indywidualny: imię i nazwisko, dane adresowe, datę urodzenia, relacja do ubezpieczonego, procent sumy ubezpieczenia;

Instytucjonalny: nazwa, dane adresowe, forma prawna, NIP, Regon, procent sumy ubezpieczenia

4.8  składa oświadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) potwierdzające zapoznanie się, zrozumienie i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu, treści Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, treści Polisy oraz OWU, a także składa pozostałe oświadczenia obligatoryjne (obowiązkowe), w tym oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Organizatora PWS Konstanta S.A. oraz Zakład Ubezpieczeń, według treści wyświetlonej w Serwisie.

 1.          Uczestnikowi, który przystąpił do Programu poprzez Serwis, nadawany jest indywidualny login do jego konta w Serwisie, stanowiący ciąg dziewięciu znaków numerycznych i odpowiadający podanemu przez Uczestnika podczas rejestracji do Serwisu numerowi jego telefonu.
 2.          Uczestnik może utworzyć tylko jedno konto w Serwisie związane z uczestnictwem w Programie.
 3.          Organizator przesyła Uczestnikowi potwierdzenie przystąpienia do Programu w formie wiadomości email na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w Serwisie.
 4.          W wyjątkowych uzasadnionych wypadkach, Organizator może umożliwić przystąpienie do Programu w sposób inny, niż opisany w powyższych ust. 1 ust. 4, na odrębny wniosek złożony do Organizatora, pod warunkiem podania przez tą osobę wszystkich danych obligatoryjnych (obowiązkowych) oraz złożenia wszystkich oświadczeń obligatoryjnych (obowiązkowych) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a w szczególności poprzez złożenie Formularza Przystąpienia do Programu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia - złożonych w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim wypadku Uczestnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, otrzymuje od Organizatora potwierdzenie przystąpienia do Programu w formie pisemnej lub w formie wiadomości email przesłanej na adres podany w złożonym Formularzu Przystąpienia do Programu. Druk Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia udostępniany jest przez Organizatora na odrębny wniosek złożony w formie wiadomości email przesłanej na adres: biuro@polisagrupowa.pl lub pisemnie na adres: Polisa Grupowa sp. z o.o., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała.

 

 

§ 5

Pozostałe zasady uczestnictwa w Programie

 1.          Uczestnik może w każdym czasie uzyskać informację od Organizatora o treściach wskazanych w §4 ust. 1 oraz o jego indywidualnym loginie, jeżeli został mu nadany, o dacie przystąpienia do Programu, wysyłając do Organizatora w tym zakresie wniosek e-mail na adres: biuro@polisagrupowa.pl lub wniosek w formie pisemnej skierowany na adres: Polisa Grupowa sp. z o.o., ul. Warszawska 153, 43 – 300 Bielsko – Biała. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, przesyłane są Uczestnikowi w formie wiadomości email lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany Organizatorowi.
 2.          Uczestnik jest zobowiązany do podania Organizatorowi prawdziwych i pełnych danych i informacji oraz do złożenia prawdziwych oświadczeń, a zwłaszcza do podania prawdziwych i pełnych danych i informacji oraz do złożenia prawdziwych oświadczeń w Serwisie, w Formularzu Przystąpienia do Programu (Załącznik nr 1 do Regulaminu), w Formularzu Odstąpienia od Programu (Załącznik nr 2 do Regulaminu), w Formularzu Wystąpienia z Programu (Załącznik nr 3 do Regulaminu) oraz w Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia i Formularzu zmian na Polisie Grupowego Ubezpieczenia na Życie Certum. W przypadku podania danych nieprawdziwych lub niepełnych, wszelkie tego skutki ponosi Uczestnik.
 3.          W przypadku zmiany danych podanych przez Uczestnika Organizatorowi w Serwisie, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia tej zmiany, zaktualizować dane wprowadzone przez niego do Serwisu w zakładce „Twoje Konto”, „Twoje dane”.
 4.          Jeżeli Uczestnik przystąpił do Programu w sposób, o którym mowa w § 4 ust. 8, w przypadku zmiany danych podanych przez Uczestnika Organizatorowi w Formularzu Przystąpienia do Programu, o którym mowa w § 4 ust. 8, Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o tych zmianach niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia tej zmiany, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przesyłając pismo na adres: Polisa Grupowa sp. z o.o., ul. Warszawska 153, 43 – 300 Bielsko – Biała.
 5.          Zmiana danych i oświadczeń zawartych w Deklaracji przystąpienia do Ubezpieczenia lub w certyfikacie wymaga złożenia odrębnego oświadczenia przez Uczestnika zgodnie z wymogami OWU i powinna zostać dokonana za pośrednictwem Organizatora.
 6.          Uczestnik ma prawo odstąpić od Programu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, to jest od dnia przystąpienia przez Uczestnika do Programu, o którym mowa w § 6 ust. 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Programu, Uczestnik musi poinformować Organizatora (Polisa Grupowa spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku – Białej) o swojej decyzji o odstąpieniu od Programu w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej poprzez przesłanie pisma na adres: Polisa Grupowa sp. z o.o., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała. Uczestnik może skorzystać z wzoru Formularza Odstąpienia od Programu stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Programu, wystarczy, aby Uczestnik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Uczestnikowi prawa odstąpienia od Programu przed upływem terminu do odstąpienia od Programu.
 7.          Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827), w chwili odstąpienia przez Uczestnika od Programu, wygasa w stosunku do tego Uczestnika ochrona ubezpieczeniowa udzielana temu Uczestnikowi na podstawie Umowy Ubezpieczenia. Organizator informuje Zakład Ubezpieczeń o odstąpieniu przez Uczestnika od Programu.
 8.          Przystępując do Programu, Uczestnik oświadcza nadto, że żąda rozpoczęcia świadczenia usług na jego rzecz przez Organizatora przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od Programu, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827).

§ 6

Zasady trwania i ustania członkostwa w Programie

 1.          Członkostwo w Programie rozpoczyna się od dnia przystąpienia do Programu. Przystąpienie do Programu następuje w dniu utworzenia konta w Serwisie, a w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 8 w dniu przesłania przez Organizatora potwierdzenia przystąpienia do Programu. O fakcie i dacie przystąpienia do Programu, Organizator informuje Uczestnika zgodnie z § 4 ust. 7 albo ust. 8. W razie wątpliwości, uznaje się, że umowa pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem została zawarta w dniu przystąpienia do Programu, o którym mowa w niniejszym ust. 1 w miejscu prowadzenia działalności przez Organizatora, to jest w Bielsku – Białej, przy ul. Warszawskiej 153.
 2.          Członkostwo w Programie trwa do końca okresu ubezpieczenia wynikającego z Umowy Ubezpieczenia i jest automatycznie przedłużane na okres kolejnych 12 miesięcy, pod warunkiem, że Uczestnik jest objęty ochroną ubezpieczeniową udzielaną przez Zakład Ubezpieczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia.
 3.          Członkostwo w Programie wygasa:

3.1.w dniu zakończenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do Uczestnika z tytułu Umowy Ubezpieczenia, to jest w dniu zakończenia udzielania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z Umową Ubezpieczenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zakończenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do Uczestnika z powodu jej nieprzedłużenia, pod warunkiem, że odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń zostanie wznowiona w stosunku do tego Ubezpieczonego zgodnie z postanowieniami Umowy Ubezpieczenia, uznaje się, że Członkostwo w Programie nie wygasa;

3.3.w przypadku śmierci Uczestnika,

3.4.w przypadku wszystkich Uczestników - wraz z zakończeniem działania Programu,

3.5.w przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa w Programie – Uczestnik, który nie jest zainteresowany członkostwem w Programie, w każdym czasie może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu członkostwa w Programie; oświadczenie o wypowiedzeniu, złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Uczestnik przesyła na adres: Polisa Grupowa sp. z o.o., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała z dopiskiem „Wystąpienie z Programu”; Uczestnik może skorzystać z wzoru Formularza Odstąpienia od Programu stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe; Członkostwo w Programie wygasa z dniem określonym w oświadczeniu, nie wcześniej jednak, niż w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia oświadczenia na adres wskazany powyżej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 pkt. 3.1. – pkt. 3.4,

3.6  w przypadku nie przystąpienia przez Uczestnika do Umowy Ubezpieczenia jako Ubezpieczony – po upływie 3 miesięcy od dnia przystąpienia do Programu.

 

 

§ 7

Zakończenie funkcjonowania Programu

 1.          Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia działania Programu. Uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie przez Organizatora nie później, niż na 1 miesiąc przed zakończeniem działania Programu.
 2.          Zakończenie działania Programu nie powoduje automatycznego zakończenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń z tytułu Umowy Ubezpieczenia w stosunku do danego Uczestnika, a ochrona udzielana jest i kończy się zgodnie z postanowieniami Dokumentów ubezpieczenia.

§ 8

Ubezpieczenie

 1.          Przystępowanie do Umowy Ubezpieczenia, występowanie z Umowy Ubezpieczenia, odstępowanie od Umowy Ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron Umowy Ubezpieczenia oraz Ubezpieczonych, a także przedmiot, zakres, warunki Umowy Ubezpieczenia, w tym sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń oraz warunki wypłaty świadczenia z Umowy Ubezpieczenia, początek, zawieszenie, zakończenie i wznowienie ochrony ubezpieczeniowej zostają określone poza niniejszym Regulaminem w Dokumentach Ubezpieczenia.
 2.          Treść Polisy oraz OWU udostępniana jest Uczestnikom przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu z możliwością jej wyświetlenia, zapisania na dysku twardym komputera oraz wydrukowania.
 3.          Na odrębny pisemny wniosek Uczestnika złożony na adres: Polisa Grupowa sp. z o.o., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała, Organizator przesyła Uczestnikowi treść Polisy lub OWU w formie papierowej lub w formie wiadomości email na adres podany przez Uczestnika w Serwisie lub w Formularzu Przystąpienia do Programu w wypadku, o którym mowa w § 4 ust. 8.
 4.          Uczestnik może korzystać z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Zakład Ubezpieczeń na podstawie Umowy Ubezpieczenia wyłącznie w okresie członkostwa w Programie, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2.
 5.          W przypadku osób, o których mowa w § 3 przystąpienie do Ubezpieczenia jest możliwe wyłącznie wraz z przystąpieniem do Programu. Możliwość przystąpienia do Programu dla osób spełniających warunki określone w § 3 nie jest limitowana w czasie, przez cały okres funkcjonowania Programu.

 

§ 9

Opłata za uczestnictwo i składka ubezpieczeniowa

 1.          Członkostwo w Programie jest wolne od opłat, z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 2 – ust. 3. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844), w ubezpieczeniu na cudzy rachunek, w szczególności w ubezpieczeniu grupowym, którym jest Umowa Ubezpieczenia, Polisa Grupowa sp. z o.o., jako Ubezpieczający, nie może otrzymywać wynagrodzenia lub innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem Umowy Ubezpieczenia. Powyższe nie wyklucza możliwości zobowiązania się przez Ubezpieczonego wobec Ubezpieczającego do finansowania kosztu składki ubezpieczeniowej, o czym mowa w ust. 2.
 2.          Uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora, że zapłaci składkę ubezpieczeniową z góry za każdy okres trwania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń w stosunku do tego Uczestnika w ramach Umowy Ubezpieczenia, w wysokości zadeklarowanej przez Uczestnika w Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia i w terminie do 26 dnia miesiąca poprzedzającego okres, w którym ma być́ udzielana ochrona ubezpieczeniowa.
 3.          Zapłata, o której mowa w ust. 2 nastąpi na indywidualny dla każdego Uczestnika numer rachunku bankowego Zakładu Ubezpieczeń wskazany Uczestnikowi w Deklaracji przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Zakładu Ubezpieczeń, o którym mowa w niniejszym ustępie, pełną kwotą składki ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 2.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1.          Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w Programie oraz zastrzeżenia, co do niezgodności funkcjonowania Programu z niniejszym Regulaminem, Uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości email na adres: biuro@polisagrupowa.pl lub pisemnie na adres: Polisa Grupowa sp. z o.o., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała, z dopiskiem „Reklamacja Programu”.
 2.          Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji i zawiadamia Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji przesyłając, bezpośrednio po rozpatrzeniu reklamacji, informację o sposobie jej rozpatrzenia w formie wiadomości email lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w złożonej reklamacji lub w Serwisie, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 8 – w Formularzu Przystąpienia do Programu.
 3.          Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora i PWS Konstanta S.A. w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Organizatora i PWS Konstanta S.A., jednak nie jest to obowiązkowe.
 4.          Uczestnik może wyrazić zgodę na świadczenie przez Organizatora usługi w zakresie newslettera na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5.          Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądanie zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych.
 6.          Uczestnik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych w dowolnym momencie przesyłając oświadczenie w tym zakresie na adres email: biuro@polisagrupowa.pl lub przesyłając oświadczenie w formie pisemnej na adres: Polisa Grupowa sp. z o.o., ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała.
 7.          Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie treści Regulaminu oraz nowa treść Regulaminu zostaną udostępnione Uczestnikom w Serwisie na stronie internetowej www.polisagrupowa.pl lub zostaną przesłane przez Organizatora Uczestnikom w formie wiadomości email, albo na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w Serwisie lub w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 8 - w Formularzu Przystąpienia do Programu.
 8.          Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 Regulaminu, Uczestnik, który nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 7, ma prawo wypowiedzieć członkostwo w Programie w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji o wprowadzonej zmianie Regulaminu. Domniemuje się, że Uczestnik otrzymał informację o wprowadzonej zmianie Regulaminu w chwili otrzymania wiadomości email lub informacji pisemnej od Organizatora w przedmiocie zmiany Regulaminu przesłanych w sposób, o którym mowa w ust. 7. Jeżeli Uczestnik nie złoży w powyższym terminie oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa w Programie, jest to jednoznaczne z akceptacją zmian w treści Regulaminu.
 9.          Zmiany Regulaminu w zakresie informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) wymagają porozumienia Organizatora i Uczestnika. Organizator, wraz z informacją o zmianie treści Regulaminu oraz nowej treści Regulaminu, o których mowa w ust. 6, przesyła Uczestnikowi informację o zakresie zmian, o których mowa w niniejszym ust. 9 wraz z Formularzem Akceptacji Zmian. Zmiany, o których mowa w niniejszym ust. 9 wiążą Organizatora i Uczestnika, jeżeli Uczestnik zaakceptuje zmiany przesyłając Organizatorowi wypełniony i podpisany Formularz Akceptacji Zmian.
 10.      Zmiana Umowy Ubezpieczenia nie stanowi zmiany Regulaminu.
 11.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2022 r.

Bielsko – Biała, dnia 31 lipca 2022 r

Organizator

Polisa Grupowa Sp. z o.o.